STOWARZYSZENIE POMOCY "PRZYSTANEK NADZIEI" W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
STRONA GŁÓWNA   CO NOWEGO   SPONSORZY I PRZYJACIELE   BAZA INSTYTUCJI POZARZĄDOWYCH   UZYSKAJ ODSZKODOWANIE
Nawigacja
STRONA GŁÓWNA
CZYM SIĘ ZAJMUJEMY
CO NOWEGO
NASZ STATUT
SPONSORZY I PRZYJACIELE
NAPISZ DO NAS
STATYSTYKI
VIDEOKRONIKA
WŁADZE STOWARZYSZENIA
UZYSKAJ ODSZKODOWANIE
TRODUCTION
NASZ STATUT
STATUT STOWARZYSZENIA POMOCY PRZYSTANEK NADZIEI ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne § 1 Stowarzyszenie nosi nazwę "STOWARZYSZENIE POMOCY PRZYSTANEK NADZIEI" w dalszym części zwanym ,,stowarzyszeniem” działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2001, Nr 79 poz.855 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu. § 2 Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Piotrków Trybunalski § 3 Terenem działania stowarzyszenia jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej. § 4 Czas działalności stowarzyszenia jest nieokreślony. § 5 Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach i zadaniach. ROZDZIAŁ II Cel i przedmiot działalności Stowarzyszenia § 6 1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. 2. Celem działalności stowarzyszenia jest nieodpłatna pomoc swym członkom w: a) realizacji indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności, b) realizacji indywidualnego programu zdobywania zatrudnienia, c) realizacji indywidualnego programu zdobywania wykształcenia. § 7 1.Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej jego członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. 2. Celem stowarzyszenia jest również, realizacja doniosłych społecznie zadań, a w szczególności: a) tworzenie więzi międzyludzkich, b) reintegracja społeczna, 3. Stowarzyszenie podejmuje działania dla: a) podtrzymania u swoich członków oraz ich rodzin umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności, b) pełnienia ról społecznych w miejscy pracy, pobytu lub zamieszkania. 4. Stowarzyszenie prowadzi również działalność społeczną, sportowo - turystyczną i oświatowo - kulturalną na rzecz swoich członków zrzeszonych w stowarzyszeniu oraz ich rodzin, a także na rzecz osób fizycznych. 5. Przedmiotem działalności stowarzyszenia jest organizowanie imprez kulturalnych w celu reintegracji społeczności lokalnej z osobami wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi takim wykluczeniem. 6. Przez zwrot "osoby wykluczone społecznie" należy rozumieć: a) osoby długotrwale bezrobotne, b) osoby opuszczające zakłady karne, c) osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością, d) osoby korzystające z pomocy w Instytucjach Pomocy Społecznej, e) osoby niepełnosprawne, f) inne osoby fizyczne mające trudną sytuację finansową lub bytową. 7. Do wykonywania swych zadań określonych w § 6, Stowarzyszenie może zawierać umowy i dokonywać innych czynności prawnych. ROZDZIAŁ III Członkowie Stowarzyszenia oraz ich prawa i obowiązki § 8 1. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna będąca obywatelem polskim, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych oraz małoletni na zasadach określonych w niniejszym Statucie. 2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem stowarzyszenia. 3. Stowarzyszenie może posiadać członków: a) zwyczajnych, b) wspierających, c) honorowych. § 9 1. Osoba małoletnia może zostać członkiem stowarzyszenia w wypadku, gdy: a) ukończyła lat 16, a nie ukończyła 18 roku życia i posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, b) nie ukończyła 16 roku życia, a uzyskała zgodę jej przedstawiciela ustawowego na bycie członkiem. 2. W wypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt b małoletni nie posiada prawa udziału w głosowaniu na Walnych Zebraniach Członków oraz nie korzysta z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia. 3. Zgodę na przystąpienie do stowarzyszenia osoby małoletniej wyraża: a) przedstawiciel ustawowy takiej osoby, b) władze stowarzyszenia. § 10 1. Przyjęcie w poczet członków stowarzyszenia uzależnia się od odbycia przez kandydata okresu kandydackiego. 2. Okres kandydacki trwa 1 miesiąc. 3. Chęć przystąpienia do stowarzyszenia, wyraża się poprzez złożenie pisemnej deklaracji. 4. O zakwalifikowaniu osoby do odbycia okresu kandydackiego, na podstawie pisemnej deklaracji osoby ubiegającej się o przyjęcie w poczet członków decyduje: a) Zarząd, b) Walne Zebranie Członków. § 11 1. Deklaracja powinna zawierać: a) imię i nazwisko przystępującego do stowarzyszenia, b) datę i miejsce urodzenia, c) miejsce zamieszkania, d) datę i miejsce podpisania deklaracji, e) podpis osoby ubiegającej się o przyjęcie w poczet członków, f) datę i podpis osoby upoważnionej do przyjęcie deklaracji. 2. W formie pisemnej deklaruje się kwotę miesięcznej składki, którą kandydat jest w stanie wpłacać na konto stowarzyszenia. 3. Wszelkie zmiany danych zawartych w deklaracji mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej. § 12 1. Założyciele stowarzyszenia, którzy uchwalili Statut, stają się automatycznie członkami Stowarzyszenia z chwilą wpisania go do Krajowego Rejestru Sądowego. 2. Przystępujący do stowarzyszenia po dacie rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym stają się jego członkami z zachowaniem zasad określonych w § 10 niniejszego Statutu. 3. Do osób określonych w § 9 niniejszego Statutu przepisy stosuje się odpowiednio. 4. W ciągu miesiąca od daty złożenia deklaracji, pisemnie stwierdza się o przyjęciu, lub nie przyjęciu kandydata na członka stowarzyszenia. 5. Pismo informujące o fakcie określonym w § 12 ust. 4 kandydat otrzymuje pocztą lub doręcza się je osobiście. Pismo winno być podpisane przez wszystkich członków Zarządu. 6. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia, pismo zawierające taką informację, musi posiadać uzasadnienie oraz pouczenie o prawie do odwołania. Winno być podpisane przez Zarząd stowarzyszenia i zawierać informację o terminie kiedy złożenie odwołania staje się bezskutecznie. 7. Termin zawiły do złożenia odwołania wynosi 14 dni, licząc od daty otrzymania pisma. 8. Odwołanie za pośrednictwem Zarządu stowarzyszenia, kieruje się do Walnego Zebrania Członków. 9. Walne Zebrania Członków winno rozpatrzyć odwołanie w terminie miesiąca od daty jego wpłynięcia. 10. Uchwała Walnego Zebrania Członków zainicjowana powyższym odwołaniem jest ostateczna. § 13 1. Członek stowarzyszenia ma obowiązek: a) brania czynnego i biernego udziału w życiu stowarzyszenia, b) dbania o dobry wizerunek stowarzyszenia, c) należytego dbania o powierzone mienie stowarzyszenia, d) regularnego wpłacania zadeklarowanych składek, e) brania udziału w pracach organu stowarzyszenia do którego został wybrany. 2. Członek stowarzyszenia ma prawo do: a) brania czynnego udziału w życiu stowarzyszenia, w szczególności do uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków z prawem do głosowania, b) wybierania i wybieralności do organów stowarzyszenia, c) zaskarżania do sądu uchwał Walnego Zebrania Członków z powodu ich niezgodności z prawem lub postanowieniami Statutu, d) niezwłocznego uzyskania od organów stowarzyszenia informacji o stanie finansowym, majątkowym i zamierzeniach na przyszłość. Na żądanie członka Stowarzyszenia ww informacje winna być udzielone na piśmie, e) wglądu do rejestru członków stowarzyszenia, protokołów Walnego Zgromadzenia Członków oraz protokołów z lustracji, f) korzystania wraz z członkami rodziny z urządzeń stowarzyszenia oraz uczestniczenia w organizowanych przez stowarzyszenia imprezach oświatowo-kulturalnych, sportowych i turystycznych. 3. Postanowień określonych w § 13 pkt 2 niniejszego Statutu nie stosuje się w stosunku do małoletniego członków stowarzyszenia określonego w § 9 ust. 1 lit b Statutu. 4. Członkostwo w stowarzyszeniu ustaje wskutek: a) wystąpienia członka ze stowarzyszenia, b) wykluczenia członka, c) śmierci członka 5. Wykluczeniu członka następuje w przypadku gdy w sposób rażący i uporczywy działa na szkodę stowarzyszenia, jak również gdy nie stosuje się do obowiązków wynikających ze Statut. Decyzję o wykluczeniu członka podejmuje Zarząd w drodze uchwały bezwzględną liczbą głosów po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej oraz w miarę możliwości wysłuchaniu członka, którego uchwała ma dotyczyć. ROZDZIAŁ IV Władze Stowarzyszenia § 16 1. Władzami Stowarzyszenia są: a) Walne Zebrania Członków, b) Zarząd, c) Komisja Rewizyjna. 2. Kadencja władz wybieralnych stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów. 3. Uchwały wszystkich władz stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania chyba, że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej. § 17 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą stowarzyszenia . W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni, b) z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście. 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. 3. Walne Zebranie Członków - zwyczajne, zwoływane jest przez Zarząd raz na dwa lata. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej 14 dni przed terminem zebrania. 4. Walne Zebranie Członków - nadzwyczajne, może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych stowarzyszenia 5. Uchwały Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne. 6. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia należą: a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju stowarzyszenia, b) uchwalania zmian Statutu, c) wybór i odwoływanie wszystkich władz stowarzyszenia, d) udzielenie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, f) uchwalanie budżetu, g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, h) podejmowanie uchwały w sprawie przyjęcia członka honorowego, i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz stowarzyszenia, j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków stowarzyszenia lub jego władze, k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, l) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia. § 18 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków oraz do reprezentowania stowarzyszenia na zewnątrz. 2. Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów. Prezesa oraz wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków. 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. 4. Do kompetencji Zarządu stowarzyszenia należy w szczególności: a) realizacja celów stowarzyszenia, b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, c) sporządzanie planów pracy i budżetu, d) sprawowanie zarządu nad majątkiem stowarzyszenia, e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku stowarzyszenia, f) reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz, g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, h) przyjmowanie i skreślanie członków. § 19 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością stowarzyszenia. 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza. 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: a) kontrolowanie działalności Zarządu, b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków, c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz posiedzenia Zarządu, d) składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu, e) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków stowarzyszenia, f) w razie gdy skład władz stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. ROZDZIAŁ V Majątek i fundusze § 20 Majątek stowarzyszenia powstaje: a) ze składek członkowskich, b) darowizn, spadków, zapisów, c) dotacji i ofiarności publicznej. § 21 1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie bankowym stowarzyszenia 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansowa, zgodnie z obowiązującymi przepisami 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku stowarzyszenia podejmuje Zarząd. 4. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie. ROZDZIAŁ VI Rozwiązanie stowarzyszenia § 22 1. Uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów (2/3) przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania. 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia Walne Zebranie Członków może określić konkretny cel na jaki majątek stowarzyszenia będzie przeznaczony oraz wyznaczyć osoby będące likwidatorami. ROZDZIAŁ VII Postanowienia końcowe § 23 1. Zmiana niniejszego Statutu Walne Zebranie Członków podejmuje kwalifikowaną większością głosów (2/3) przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania. 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2001, Nr 79 poz.855 z późn. zm.)
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło



Nie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
TU MOŻESZ ŚCIĄGNĄĆ WSZYSTKO

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | fashionideas.icu